Årsmöte 2022

Årmötet 2022 leddes av Birgitta Solberg med fast hand. 23 deltagare.
Styrelsen fr. v. Kisti Mats, Gun Persson, Star Anneli Andersson, Patrik Lissåker, Stig Wass och Maivor Löfgren. Saknas på bilden gör Bosse Olofsson , Sven Åke Olsson, Cecilia Österman .
Kallelse till årsmöte för Gesunda Bystugeförening – 27 mars kl 14.00 i bystugan
Hej medlemmar och alla Gesundabor
Varmt välkomna på årsmötet, vi ska behandla punkter enligt bifogad dagordning, det blir också en kort beskrivning av Gesundabygdens historia och vi bjuder på en god smörgåstårta som är gjord av en Gesundaungdom. 
Motioner ska vara inlämnade senast den 17 mars

KORT OM 2021
2021 har i princip varit lika intensivt som föregående år.  Dock har vi inte arbetat lika mycket med målning och reparationer som förra året. Men det har ändå varit ”full rulle” i arbetet.
Nedan några exempel på vad vi åstadkommit, en utförligare beskrivning får ni senare i verksamhetsberättelsen för året.
Hemsidan är fullt fungerande och den uppdateras kontinuerligt.
Fönstren på Bönhuset är lagade
Fiber installerades under hösten i bystugan
I samarbete med konstnären Per Ståbi har tavlor med motiv från Bönhuset och Bystugan tagits fram tavlorna säljs till förmån för bystugan. 
Föreningen beviljades i augusti 2021, 390 tusen kronor från Länsstyrelsens fond för bygdemedel. Pengarna var avsedda för reparation av toaletter och dusch. Upphandling av byggfirma innebar att uppdraget gick till en lokal entreprenör. Arbetet påbörjades den 10 januari 2022 och allt var, planenligt, klart den 10 februari 2022. 
Under 2021 har vi så klart genomfört våra traditionella byaktiviteter, trots pandemins sordin på aktiviteter har vi ändå genomfört Nyårsringning, Valborgsmässofirande och Midsommarfirning. 
Vid årsmötet 2021 beslutades om stadgeändring och namnbyte på föreningen, när detta sedan anmäldes till Bolagsverket blev det tvärstopp eftersom de nya stadgarna var tagna utifrån en ideell förening och Bystugeföreningen är registrerade som en ekonomisk förening i Bolagsverket. Styrelsen har undersökt hur vi ska hantera detta och rapporterar om det på årsmötet.

Bland annat på agendan 2022. 
Lägenheten på övervåningen behöver åtgärdas. En arkitekt har gjort ett förslag till renovering och planering av bygget pågår. Mer info på årsmötet.
Denna kallelse sänds också ut digitalt, då med årsmöteshandlingar. För dem som inte har möjlighet att skriva ut handlingarna alternativt inte har mail finns det papperskopior av handlingarna i plastbacken på trappan till Bystugan. 
Varmt välkomna önskar styrelsen genom
Stig Wass, ordförande, 070-543 20 59, Kisti Mats, kassör, 070-397 17 43,
Maivor Löfgren, sekr, 070-320 57 69

DAGORDNING FÖR GESUNDA BYSTUGEFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 27 MARS 2022

 1. Mötet öppnas
 2. Val av mötesordförande och sekreterare
 3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll och vara rösträknare
 4. Fastställande av föredragningslistan
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Godkännande av kallelse
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
 10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 11. Val av ordförande i föreningen, 2 år
 12. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare, 2 år
 13. Val av revisorer och ersättare, 2 år
 14. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 
 15. Val av ombud till övriga föreningar och banker
 16. Val av valberedning, 2 år
 17. Val av bysamordnare, 2 år – mitt i byn, Sud i byn och Nord i byn
 18. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års medlemsavgift
 19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet
 20. Information om styrelsens verksamhetsplan och budget för 2022
 21. Vid årsmötet väckta frågor
 22. Mötet avslutas

Efter genomförda årsmötesförhandlingar bjuder vi på smörgåstårta och ett kort föredrag om Gesundabygdens historia.

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsplan 2022

Budget 2022

Protokoll 2022

Träffar: 45