Historia Bystugeföreningen

Delar ur historien om Gesunda Bystugeförening.
Ur ett handskrivet dokument från 1966 kan följande läsas:
”Föreningen Gesunda Bystuga u.p.a bildades 1949 då några ungdomar sammankallade byns invånare till ett möte för att diskutera hur man skulle få till stånd en samlingslokal för byn. En föreningen bildades och kommittéer valdes att på olika sätt försöka skaffa erforderligt kapital för lokal. Under årens lopp samlades, genom frivilligt arbete, symöten, auktioner, lotterier, anslag ur olika fonder, 50.000 tusen kronor varå skatt på räntan betalats. Anslag från staten eller kommunen har ej sökts.”
För att hålla kronologin rätt tillförs här uppgiften om att Föreningen registrerades officiellt 20 dec 1952 och då antogs också de stadgar för föreningen som delvis gäller än i dag.
Så fortsätter utdraget ur det gamla dokumentet.
”1964 fick föreningen av Sollerö kommun köpa det tämligen gamla skolhuset i Gesunda by för 15 000 kronor. Eftersom inga reparationer av skolhuset skett på de sista 20 åren var det ganska medfaret varför kostnaderna att få istånd lokalerna blivit stora, till och med 1966 29 000 kronor.
På grund av fel lutning av yttertrapp har syllen blivit rötskadad och måst bytas ut varför yttertrappan måste sprängas bort och göras om – kostnad 370 kr. Enligt föreläggande från hälsovårdsnämnden måste avloppet göras om. Värmeledningar invändigt var sönderrostade och behövde bytas ut. Vattnet i den egna brunnen dömdes ut och ny brunn måste borras, hydrofonen var sönderrostad och relät till oljepannan trasigt. Ytterdörrar och karmar var trasig och måste bytas. Allt detta till en kostnad av 9 836 kronor.” Detta var underlaget för att ansöka om bidrag för att åtgärda fel och brister i bystugan.
Sen rullade det på, bystugan användes flitigt till olika fester och evenemang i byn, engagemanget var stort och pengarna rullade in.
Men under tidigt 80-tal var det kris i föreningen, den ”gick på knäna” ekonomiskt och verksamheten låg helt nere. Vid den här tiden var Sören Hedberg ordförande och Owe Andersson kassör. Sören var den drivande kraften som fick igång föreningen igen. Han engagerade folk i byn för att rädda föreningen och huset. Man åkte runt till alla firmor i trakten och bad dem skänka varor och saker som man sedan auktionerade ut i bystugan med Arvid Knuts som auktionist. Man grillade helstekt gris, flera lördagar och det var väldigt populärt, pengarna började rulla in och det här var början till räddningen för bystugan man fick in mycket pengar.
Ett 30-tal sängar införskaffades för att hyra ut lokalen till föreningar som skulle åka skidor på Gesundaberget.
Man byggde golv i förrådet, skrev till alla i byn och bad dem om att skänka plankor. Hasse Olsson åkte runt och samlade in plankor hos byborna.
För att komma bort från oljeberoendet drogs bergvärme in i huset. Man kunde utnyttjade den gamla by brunnen som låg vid bystugan.
På helgerna anordnades danser och midsommarfirandet drogs igång igen.
Lokalen användes också till söndagsskola, med Örjans Anna som lärarinna. Byns barn var aktiva i Unga örnar som använde bystugan till klubblokal.
När Owe Andersson tog över ordförandeposten med Arne Johansson som kassör
började man förhandla med Mora kommun om en dagisverksamhet i bystugan. Det fanns ett stort behov av daghemsplatser i kommunen. 1992 upprättades ett avtal med kommunen om att bygga ut för daghemsverksamhet. Bystugeföreningen tog ett lån på 1,3 miljoner som kommunen gick i borgen för.
Mas-stugan genomförde utbyggnaden. Föreningen skrev, ett för bystugan, förmånligt kontrakt med kommunen, Gunnar Storm var behjälplig med det förmånliga kontraktet.
Mora kommun förband sig att betala för lånet och uppvärmning under 10 år, dessutom betalades en hyra om 21 tusen kronor/månaden.
Dagisverksamheten pågick några år och lades ner 1995. Men enligt det förmånliga avtalet som upprättades var kommunen bunden av hyreskontraktet till och med 31 december 1998. En del som byggts till för dagisverksamheten, avskiljdes och gjordes om till lägenhet. Lägenheten hyrdes ut till privatpersoner.
När bystugan åter blev ledig för byns aktiviteter drog Arne Johansson igång grötfrukost för pensionärer och ärtsoppans vänner. Ärtsoppans vänner ”levde” under många år. Varje torsdag lagades det ärtsoppa och breddes mackor av en engagerad grupp, många kom till bystugan på torsdagskvällarna och åt med god aptit av ärtsoppan. Ärtsoppans vänner avslutade sin verksamhet 2010.
Ny bergvärme installerades under 2010 talet och utvändig målning av bystugan gjordes 2014. Trots generösa ekonomiska bidrag från byborna blev det väldigt kostsamt och tärde enormt på föreningens ekonomi.
I takt med att den generation, som varit drivande i att skapa aktiviteter i bystugan, blivit äldre och ”fallit ifrån” har aktiviteterna och verksamheterna i Bystugan avtagit.
Bystugeföreningen var i stort sett i samma situation i början av 2020 som man varit i början av 1980. Ekonomin körd i botten och verksamheten i princip avstannad.
Den nya styrelsen som tillträdde i april 2020 fick sätta igång med en räddningsaktion av ekonomin och generera idéer för att utveckla byn och aktiviteterna i bystugan. Uthusen och tröskladan behövde målas, ett stort antal byinvånare ställde upp och arbetade ideellt med målningen. Ordförande Stig Wass kontaktade företag och ”tiggde” färg till målningsarbetet. I juli 2020 fick bystugeföreningen ta över Bönhuset, byggt 1886-1887, från kyrkan.
Bönhuset var i stort behov av målning utvändigt, och återigen gick Stig runt med ”tiggarstaven” och ordnade fram färg, ställningar mm för att ett stort antal bybor återigen grep till färg och pensel och målade om exteriört. Det visade sig att även taket behöver bytas, nuvarande tegeltak lades på 1916 taket är alltså mer än 100 år gammalt. För att få till stånd detta söker vi medel från länsstyrelsens kulturvårdsanslag.
Lägenheten i anslutning till bystugan behövde renoveras och när den blev ledig drogs återigen frivillig arbete igång. Ett stort renoveringsarbete genomfördes under augusti 2020 och nya hyresgäster kunde flytta in i en helt renoverad lägenhet i mitten av september.
Även om vi har samlats, utomhus till största delen, för att arbeta ideellt så har vi tyvärr inte kunnat samlas till fest och inomhusaktiviteter i år pga. den pågående pandemin. Men vi har planer och tankar om framtiden och ser ljust på att fortsätta våra tidiga föregångares engagemang och idérikedom.
Gesunda i december 2020
Sammanställt och skrivet av nuvarande styrelse i Gesunda bystugeförening

Träffar: 64